Η επιχείρηση ALPHASOD-ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, δεσμεύεται στην εφαρμογή όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και στην τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών για την Εγκατάσταση και συντήρηση έργων πρασίνου, παραγωγή και πώληση χλοοτάπητα.

Επίσης η επιχείρηση δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, ανταποκρινόμενη πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης καθώς και στην διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας σε όλα τα επίπεδα του.

Η επιχείρηση δεσμεύεται στα παρακάτω:

Πιστή τήρηση των όρων των συμβάσεων των έργων που αναλαμβάνει.

Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών σε θέματα ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας και προϊόντων.

Άμεση (στα πλαίσια του εφικτού) ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας και νομοθεσίας και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας.

Επεξεργασία των παραπόνων των πελατών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.

Στενή παρακολούθηση των Υπεργολάβων.

Παρακολούθηση κι αξιολόγηση των προμηθευτών.

Μείωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Ελάττωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, (με διατήρηση της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα) με περιοδική αναμόρφωση των δράσεών της, ακόμη και με συνολικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής της.

Συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης.

Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Καθιέρωση στόχων ποιότητας και ανασκόπηση τους.